Home » Objectives

Objectives

ရည်မှန်းချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်များ

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)အားနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ နယ်စပ်ဒေသပြည်နယ်များရှိ လူငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အပံ့ပေးသည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခု အဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ရန်နှင့် ထိုမှတစ်ဆင့်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီသည့် ပညာရှင်များမွေးထုတ်ပေးနိုင်သည့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီတက္ကသိုလ် ဖြစ်လာစေရန်ရည်ရွယ်၍လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အား အေးချမ်းသာယာပြီး၊ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိစေရန်အတွက် လိုအပ်သော ကွန်ပျူတာ Software နှင့် Hardware ပညာရှင်များမွေးထုတ်ခြင်း၊ တီထွင်ပေးခြင်း၊ တပ်ဆင်ပေးခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ အသုံးချခြင်းများလက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး၊ နိုင်ငံတကာနှင့်ရင်ဘောင်တန်းနိုင်သော Information Technology ကို တိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်၍လည်းကောင်း ရည်မှန်းချက်များထားရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ပြုစုပျိုးထောင်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ မျှော်မှန်းချက်များထားရှိ ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-

(က)    နိုင်ငံတော်အတွက် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာပညာရပ်များကို ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်သော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ပေါ်ထွက်လာစေရန်

(ခ)   ဒေသတွင်း ကွန်ပျူတာနည်းပညာဆိုင်ရာ ပညာရပ်များသင်ယူနိုင်မှု အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ရရှိလာစေခြင်းကြောင့် Industry များဖြင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်အထိ လုပ်ငန်းခွင်အဆင်သင့်ဖြစ်စေသော   Labor Market အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုမြင့်မားလာပြီး ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုစေရန်

ဆောင်ရွက်မည့်ရေတို၊ ရေရှည်စီမံကိန်းများ

 နိုင်ငံတကာအဆင့်မီသည့်သင်ကြားရေးနှင့် သုတေသနဆောင်ရွက်မှုအား ဟန်ချက်ညီစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အရည်အချင်းပြည့်တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်စေရန် မျှော်မှန်း၍ တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမ များအရည်အသွေးမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအရည်အသွေးနှင့်ခံယူချက်စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်း တာဝန်များဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-

(က)    မိမိတို့နိုင်ငံ၏ လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ပညာရပ်များအား ပို့ချပေးနိုင်သည့် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရန်

(ခ)     ပညာရပ်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး၊ တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ အရည်အသွေး မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်

(ဂ)     သင်ကြားရေး၊ သုတေသနပြုရေး၊ ကာယညာဏအစရှိသည့် ဗလ(၅)တန်ဖြင့် ဘက်စုံ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်

(ဃ)    တက္ကသိုလ်၏သင်ရိုးညွန်းတမ်း၊ သင်ရိုးမာတိကာများအား နိုင်ငံတကာအဆင့်မီအောင် အရည်အသွေး အဆင့်အတန်းမြှင့်မားရေးအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန်

(င)     နိုင်ငံတော်အတွက် အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ပြုစုပျိုးထောင် မွေးထုတ်ပေးရန်နှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အထောက်အကူ ပြုစေရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်

(စ)     အဆင့်မြင့်စာသင်ခန်း၊ Lab ခန်း၊ စာကြည့်တိုက်နှင့် ခေတ်မီသင်ထောက်ကူ ပစ္စည်း များအား ခေတ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရန်

မူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

(က) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)အား ကမ္ဘာ့စံနှုန်းမီတက္ကသိုလ်များ၏ အရည်အသွေးရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန်

(ခ) ကမ္ဘာ့စံချိန်ဝင်တက္ကသိုလ်(၁)ခု၏အင်္ဂါရပ်များပြည့်မီသည့်အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖြည့်ဆည်းပေးရန်

(ဂ) ခေတ်မီသော သင်ကြားသင်ယူမှုစနစ်ကျင့်သုံးရန်

(ဃ) သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီအောင် မြှင့်တင်ပေးရန်

(င) အင်္ဂလိပ်စာ စွမ်းရည်မြှင့်မားရေးဆောင်ရွက်ရန်

(စ)  ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ အရည်အသွေးမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်တက္ကသိုလ်ဆရာများ၊ ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားရာတွင် အရည်အသွေးပြည့်ဝသူများကို ရွေးချယ်ခန့်ထား၍ ရာထူးတိုးမြှင်‌တင်ခြင်း၊ ပြောင်းရွေ့ခြင်း၊ ပညာတော်သင်စေလွှတ်ခြင်းများကို လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်မည့်ပေါ်အခြေခံ၍ ဆောင်ရွက်ရန်

(ဆ) ဝန်ထမ်းများ၏ လူမှုဘဝမြှင့်တင်ရေးကို အလေးထားဆောင်ရွက်ရန်

(ဇ) နိုင်ငံတော်အတွက် တိုးတက်‌ပြောင်းလဲလာသည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ပြုစုပျိုးထောင်ရန်။

(စျ) ဒေသတွင်း IT နည်းပညာသင်ယူမှု အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ရရှိလာသဖြင့် လူငယ်လူရွယ် များ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း ပိုမိုမြင့်မားလာပြီး ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုစေရန်

(ည) သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းကြံဆမှုနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းများ စွမ်းဆောင်နိုင်သူများ ပေါ်ထွန်းလာစေရန်

(ဋ) နိုင်ငံတော်အတွက် လိုအပ်သည့်အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမွေးထုတ်ပြီး လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုစေရန်

(ဌ) ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုစေသည့် ပညာရှင်များမွေးထုတ်စုဆောင်းပေးရန်

(ဍ) စာသင်ခန်း၊ အလုပ်ရုံ၊ စာကြည့်တိုက်များ၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ အဆင့်မြှင့်တင်ရန်

(ဎ) တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်သိပ္ပံနှင့်ကျောင်းများ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု များ အရှိန်အဟုန် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်

(ဏ) နိုင်ငံအကျိုးပြုသုတေသနလုပ်ငန်းများပေါ်ထွန်းလာစေရန်

 

ရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ

ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဖြစ် ဒုတိယ(၅)နှစ် စီမံကိန်းကာလအတွင်းကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်များ၏ ပညာရည်မြင့်မားရေးလုပ်ငန်းများအား စီမံချက်ရေးဆွဲ၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လျာထားသည့်လုပ်ငန်းများအား အောက်ဖော်ပြပါ ခေါင်းစဉ်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားပါသည်-

 

အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်အဖြစ်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)အားCentre of Excellent (COE)အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရေး အတွက် ကွန်ပျူတာပညာရေးစနစ်မြင့်မားရေး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသည် အဓိက သော့ချက်ဖြစ်ပါသဖြင့်‌အောက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းများ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-

(က)    အဆင့်မီစာသင်ခန်းများ၊ လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းများ၊ အလုပ်ရုံများနှင့် ပရိဘောဂများ တိုးချဲ့ ဖြည့်စည်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း

(ခ)     သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ ဝယ်ယူဖြည့်ဆည်းပေးရေး ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း

(ဂ)     သင်ကြားရေးဆရာ၊ ဆရာမများ၏ အရည်အချင်းမြှင့်တင်ပေးခြင်း

(ဃ)    သင်ကြား၊ သင်ယူမှုစနစ်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(င)ရပ်ဝေးနေကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအဆောင်ရရှိရေးအတွက်နှစ်ထပ်အဆောင်(၂)ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာဆောက်လုပ်ခြင်း

 

Technical Transfer Office ထူထောင်ခြင်း

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)တွင် Technical Transfer Office ထူထောင်၍ ဒေသအတွင်းရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ သင်တန်းနှင့်နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက် အလက်များဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရန်လျာထားသည့်နည်းလမ်းများမှာ-

(က)    အသုံးချသုတေသနများမှ ရရှိလာသောရလဒ်များကို အရည်အသွေးမြှင့်ထုတ်ကုန်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းစဉ်များအားDesign ပြုလုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စျေးကွက် အရောက် ပို့ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သော သုတေသနဗဟိုဌာန (Research Centre) တည်ထောင်ခြင်း

(ခ)     နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များ၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ပူးပေါင်းသုတေသန (Joint Research) ပြုလုပ်ခြင်း

(ဂ)     ဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍ အကြံဉာဏ်ရယူခြင်း

(ဃ)    ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား သင်တန်းပေးခြင်း

(င)     ဌာနအချင်းချင်းကူးပြောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

(စ)     မူပိုင်နှင့်လိုင်စင်ပြုလုပ်ခြင်း

(ဆ) ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကမ်းလင့်ထောက်ကူခြင်းနည်းများဖြင့်လည်းကောင်းဖြန့်ကျက် ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

စက်ရုံအလုပ်ရုံများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ Industralized တက္ကသိုလ်များ အဆင့်သို့ ရောက်ရှိရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)တွင် စက်ရုံအလုပ်ရုံများနှင့်ချိတ်ဆက်၍ Industralized တက္ကသိုလ်များအဆင့်သို့ ရောက်နိုင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)၏ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အနေနှင့်လက်တွေ့လုပ်ငန်းများနှင့်ပိုမိုထိတွေ့ကျွမ်းကျင်လာစေမည့်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်စေရန် (၂၀၁၅-၂၀၁၆)ခု၊ ပညာသင်နှစ်မှစ၍ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ကျောင်းပိတ်ချိန်တွင် လုပ်ငန်းနှင့် လက်တွေ့သင်တန်းများပေးနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၊ ဒေသအာဏာပိုင်များ၊ ပြင်ပလုပ်ငန်း ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ပညာသင်နှစ်အလိုက် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကာလတို Project များဆောင်ရွက်စေခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်စေပါမည်။

Intranet Based E- Library စနစ်ထူထောင်နိုင်ရေး

Intranet Based E- Library စနစ်ထူထောင်နိုင်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားပါသည်-

(က)    မြန်နှုန်းမြင့်နည်းလမ်းအသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ခ)     Optical Fiber လိုင်းများရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဂ)     လက်ရှိ Offline စနစ်ဖြင့်စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် လက်ရှိ Library မှ စာအုပ်စာရင်းအား Database တွင်ထည့်၍စုဆောင်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ)   ထိုမှတဆင့် Information Retrieval System ဖြင့် Database ထဲမှစာအုပ်များကို ဆွဲထုတ်ကြည့်ရှုနိုင် ရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာပြီးစီးမှု(၃၀)% ဖြစ်ပါသည်။